top of page
logo jt quality cabs.jpg
Insolvency Fund Protection Logo - 2019.p
rsz_original_summer_programme_2015.png
Capture.PNG
Untitled-4.jpg

KUNDIZZJONIJIET

1) L-organizzatur izomm id-dritt li jirrifjuta l-bookings ta’ persuni li fid-diskrezzjoni tieghu jidhirlu li mhumiex kapaci ghall-vjaggi. Jekk il-passiggier ma jgibx ruhu sew waqt il-vjagg jista’ jsib ruhu mwaqqaf milli jkompli t-tour minghajr l-ebda obbligazzjoni ta’ hlas lura.

 

2) L-organizzatur izomm id-dritt li jbiddel l-itinerarji, lukandi jew pullman u hinijiet fejn ikun necessarju.

 

3) L-organizzatur ma jkunx responsabbli ghal ebda danni jew ghal xi spejjez ta’ lukandi, ikel jew trasport zejda li jkollhom jaghmlu l-passiggieri minhabba strikes jew kawzi ohra li fuqhom l-organizzatur ma jkollux kontroll, li l-gita titwal ghal zmien aktar minn dak indikat fil-programm jew l-itinerarju jigi mibdul, u lanqas ma jkun responsabbli ghal kull telf jew hsara li jistghu jsofru l-passiggieri minhabba serq jew kawzi ohra, jew ghal kull korriment jew mard tal-passiggieri jew dhul go xi sptar.

 

4) Fuq il-pullman il-passiggieri jkollhom ibiddlu l-postijiet skont kif indikat mit-tour leader.

 

5) Il-prezz tal-gita jinkludi fih it-taxxi, fuel surcharge u service charge, izda ma jinkludix visas, xorb, tips u fejn hemm imnizzel li l-eskursjonijiet huma optional. Dhul fil-muzewijiet, teatri u postijiet li biex tidhol izzurhom ikun hemm bzonn ta’ hlas ikun irid ukoll isir extra sakemm mhux indikat fil-programm li dan diga’ inkluz fil-prezz. Fejn wiehed ikollu bzonn juza taxi biex imur xi mkien, din ukoll tkun trid tithallas mill-passiggier li juzaha.

 

6) Il-passiggier huwa gentilment mitlub joqghod ghad-direzzjoni tal-organizzatur jew tour leader li jkun hemm biex jissodisfa lill-passiggier u biex jarah kuntent u jizgura li l-vjagg ikun success u ta’ sodisfazzjon ghall-grupp kollu.

 

7) Malli wiehed jibbukkja l-gita, ikun irid ihallas depozitu ta’ 250 eur kull persuna (tfal 100 eur), u fil-kaz tal-cruises, id-depozitu jkun ta’ 700 eur ghal-kull booking  li jitnaqqsu mill-bilanc ahhari. Dan il-bilanc ikun irid jithallas 4 gimghat qabel id-data tat-tluq fil-kaz tal-giti u sitt gimghat qabel fil-kaz tal-cruises.

 

8) Fil-kaz li l-kambju jinbidel, il-prezz tat-tour u/jew eskursjoni jista’ jinbidel skont ic-cirkostanzi.

 

9) Fil-kaz li wiehed ihassar il-booking, id-depozitu jintilef, u jekk ihassar il-booking meta jkun diga’ hallas l-ammont kollu, il-flus ma jinghatawx lura,  Jekk il-vjagg jithassar minhabba ragunijiet ta’ sahha, ikun jista’ jiehu l-flus mill-insurance u mhux mill-agenzija .pero importanti li meta tabib jiccertifika li persuna  tistax issiefer minhabba raguni ta’ sahha, l-klient ma jkunx diga jbati  mil-marda  qabel. F’dal kaz ma jkunx kopert mill insurance. Ghalhekk huwa rakkomandat li wiehed jiehu l-insurance biex ikun kopert ghal dawn ic-cirkustanzi. (Nissuggerixxu li wiehed jara r-regolamenti tal-insurance sew). Ovvjament biex isir dan wiehed irid ikun inxurjat malli jghanel il-booking

 

10) Jekk il-klijent jaghzel li ma jihux polza tal-assigurazzjoni, u tinqalghalu xi haga, l-agenzija Pawlu Testa Travel ma tkunx responsabbli.

 

11) Il-polza tal-assigurazzjoni hija obbligatorja ghal persuni li l-eta’ taghhom hija ‘l fuq minn 70 sena. Jekk l-individwu ma jkunx irid li jigi inxurjat, l-agenzija tirrifjuta l-booking tieghu/taghha.

 

12) Fil-kaz li xi hadd ghal raguni ta’ sahha jew minhabba xi accident ma jkunx jista’ jkompli t-tour, u ma jkunx kopert bl-insurance, l-ebda kumpens ma jinghata lura.

 

13) Ma jithalla jsir l-ebda tipjip fuq il-coach.

 

14) Hija r-responsabbilta’ tal-individwu li jara li jkollu passaport validu. Ma jinghata l-ebda kumpens jekk l-individwu ma jithalliex jaghmel il-vjagg minhabba din ic-cirkostanza. –  Ta’ min ifakkar li l-ID cards l-godda BISS huma validi ghas-safar.

 

15) Nirrakkomandaw li kulhadd ikun inxurjat ghal dak kollu li jista’ jinqala’. L-insurance isserrahlek mohhok ghall-eventwalita’ li jinqala’ xi ntopp.

 

16) L-organizzatur izomm id-dritt li jhassar kwalunkwe tour jekk kemm-il darba n-numru ta’ partecipanti ma jkunx intlahaq. Fil-kaz tas-sajf tliet gimghat qabel u fil-kaz tax-xitwa 15-il gurnata qabel. F’dan il-kaz id-depozitu jithallas lura.

 

17) Pawlu Testa Travel mhix responsabbli jekk tithassar xi attivita’ minhabba maltemp jew indispozizzjoni tal-protagonisti.

 

18) F’kaz li wiehed irid jaghmel xi ilment ghax jidhirlu li jkun hemm xi nuqqasijiet min-naha taghna, dan ghandu jsir mhux aktar tard minn 15-il gurnata wara li jasal lura minn dik il-gita partikulari.

 

19) Il-hinijiet tat-tluq u ritorn kif indikati fil-programm jistghu jinbidlu mil-linji tal-ajru, xi haga li ma ghandniex kontroll fuqha.

 

20) Il-passiggier ghandu l-obbligu li jzomm il-hin u post indikat lilu mit-tour leader waqt il-vjagg kollu.

 

21) Fejn jidhlu tfal, dawn iridu jkunu bilfors ma’ 2 jew 3 persuni kbar fil-kamra biex ihallsu prezz ta’ tfal. Jekk ikunu ma’ persuna wahda biss, ihallsu ta’ kbar.

 

22)  It-taxxi tal-ajruport u fuel surcharge jistghu jinbidlu minn kif jidhru fil-programmi tat-tours, xi haga li Pawlu Testa Travel m’ghandu l-ebda kontroll fuqha. Din trid tithallas mill-klijent.

 

23) Hafna jistaqsu biex il-kmamar ikunu hdejn xulxin. F’dan il-kaz l-agenzija taghmel it-talba lill-management tal-lukanda f’dan ir-rigward, izda mhux dejjem ikun possibbli li jsir dan u lanqas hija xi haga li l-agenzija ghandha kontroll fuqha.

Pawlu Testa

  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page